Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Portalu webArbiter.com

Wersja: 1.0 Zaktualizowano: 22.12.2010
 1. Właścicielem Portalu webArbiter.pl jest firma Cwmedia Sp. z o. o. Spółka Komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej 55 nr lok. 8, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 898-220-15-42, KRS 0000434895 - zwana w dalszej części Administratorem.
 2. Serwis webArbiter.pl pozwala na orientacyjne określanie popularności i wartości stron internetowych (Audyt) pod wskazanymi przez użytkownika domenami, na podstawie różnych wskaźników i zewnętrznych oraz wewnętrznych mechanizmów rankingowych.
 3. Wyniki Audytu są generowane automatycznie na podstawie zewnętrznych mechanizmów (poprzez różne API), jak i na podstawie mechanizmów własnych Serwisu.
 4. Treści zamieszczane na stronie webArbiter.pl są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu, jednakże Administrator może wprowadzić ograniczenia polegające na tym, że z pełnej funkcjonalności Portalu mogą korzystać tylko osoby zarejestrowane.
 5. Dostęp do treści w Portalu oraz korzystanie z jego funkcjonalności nie podlega w tej chwili żadnym opłatom. Właściciel (dalej: „Administrator”) nie wyklucza jednak wprowadzenia opłat dla Użytkowników za wszystkie lub niektóre usługi w przyszłości. Uprzedzone to jednak zostanie uprzednią zmianą niniejszego Regulaminu, o czym Użytkownik zostanie poinformowany a nowa wersja Regulaminu zostanie mu przedstawiona do akceptacji.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego.
 7. Administrator, w granicach maksymalnie dopuszczalnych przez prawo, nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. sposób korzystania z Portalu przez Użytkowników i skutki korzystania z Portalu, w tym w szczególności z informacji będących wynikiem Audytu
  2. treść i formę opisów charakteryzujących wyniki Audytu
  3. niezamierzone i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Portalu,
 8. Wyniki Audytu, w tym wycena pieniężna podanego adresu internetowego, mają charakter umowny, informacyjny (orientacyjny) i nie stanowią obiektywnej, rzetelnej wyceny lub analizy gospodarczej odnoszącej się do domeny, która została wpisana przez użytkownika w zapytaniu. W związku z tym wyniki Audytu nie mogą stać się podstawą jakichkolwiek roszczeń osób trzecich zarówno w stosunku do Administratora, jak i w stosunku do innych osób trzecich. Użytkownik, korzystając ze strony, oświadcza, iż jest w pełni świadomy tego faktu.
 9. Wynik przeliczeń wartości strony na wartości inne niż pieniężne, w szczególności na inne dobra materialne lub niematerialne ma również charakter orientacyjny a ponadto zawiera w sobie elementy humorystyczne (przeliczenia są dokonane z „przymrużeniem oka”), czego użytkownik powinien być w pełni świadomy.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do:
  1. okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach, Portalu bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników,
  2. zaprzestania udostępniania Portalu lub jego poszczególnych funkcjonalności, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Portalu,
 11. Zakres dostępu lub sposób funkcjonowania Portalu może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora. Administrator będzie informował na łamach Portalu o każdej zmianie zakresu udostępnianych funkcjonalności.
 12. Każdemu Użytkownikowi Portalu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu.
  1. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres maila Administratora (podać) lub listownie na adres pocztowy Administratora.
  2. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
  3. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
 13. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 12. w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn od niego niezależnych (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
 14. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, z ważnych przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu wraz z informacją o ich dokonaniu.
 15. Po ukazaniu się na stronie głównej Portalu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Portalu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż korzystanie z Portalu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
 16. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystanie z Portalu.